پایا صنعت خلأ
  • 09126014169
  • info@psvacuum.com

جداول تبدیل یکاهای کاربردی در صنعت خلأ(وکیوم)

جدول تبدیل یکاهای حجم

جدول 1- جدول تبدیل یکاهای حجم

جدول تبدیل یکاهای فشار

جدول 2- جدول تبدیل یکاهای فشار

جدول تبدیل یکاهای سرعت تخلیه

جدول 3- جدول تبدیل یکاهای سرعت تخلیه

جدول تبدیل یکاهای نرخ نشتی

جدول 4- جدول تبدیل یکاهای نرخ نشتی